Bærekraftsmålene EU kommisjonen

Hvordan er EU sin utvikling mot FN’s Bærekraftsmål?

Det finnes vesentlige fremskritt for tre av målene og moderat fremskritt for åtte andre mål gjennom de siste 5 årene. Fremgangen for noen mål har vært raskere enn for andre. I tillegg har det innenfor noen mål skjedd en tilbakegang for bærekraftig utvikling.

EU har gjort sterkest fremgang de siste 5 årene mot den mål 3 god helse og velvære, etterfulgt av mål 4 utdanning, og mål 7 ren energi. For åtte av målene har EU gjort generelle moderate fremskritt de siste fem årene. Synlige, men moderat fremgang for mål 11 bærekraftige byer og samfunn, mål 12 ansvarlig forbruk og produksjon, mål 5 likestilling, mål 8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 17 partnerskap for målene, og mål 1 nei fattigdom. Målene 15 liv på land og mål 2 null sult står på stedet hvil og har like mange positive som negative trender.

Mest urovekkende er det at mål 9 industri, innovasjon og infrastruktur preges av en stillstand i utviklingen. Da er det betryggende at EU’s neste rammeprogram Horisont Europa legger FN’s bærekratsmål som kriterier for alle oppdragsbaserte forskning og innovasjonsprosjekter fra fondet.

Bærekraftig utvikling tar sikte på å opprettholde en kontinuerlig forbedring av borgernes livskvalitet og trivsel. Dette innebærer en stadig jakt på økonomisk fremgang, samtidig som det naturlige miljøet skal sikres og fremmer sosial rettferdighet. Derfor er bærekraftig utvikling et grunnleggende og overordnet mål for EU og fremdriften mot målene som ble vedtatt på FN-nivå overvåkes og rapporteres regelmessig.

Eurostat, EUs statistiske kontor publiserte i september rapporten «Bærekraftig utvikling i EU – Overvåkningsrapport om fremdrift mot SDG i en EU-kontekst – 2018 utgave «. Den gir en statistisk oversikt for fremdriften mot FN’s bærekraftsmål under EU. Når du ser bort fra overvåkingsrapporten gir Eurostat en sammensatt oversikt over materialet i rapporten på flere ulike måter:

  • Ønsker du en rask oversikt: les den korte brosjyre somgir et visuelt sammendrag av overvåkingsrapportens hovedfunn.
  • Vil du leke med tallene: Bruk det interaktive visualiseringsverktøy for noen av de 100 SDG indikatorene. En helt ny og innovativ digital publisering «SDGs & me»hjelper leseren til å fokusere på problemstillinger som er av interesse til dem og sammenligne deres land med andre.
  • Du finner hjelpemidler for å fokusere på individuelle mål: serien Statistikk Forklarte artikler,
  • Eller du ønsker å finne alt tall under ett tak : Eurostats nettsideom bærekraftige utviklingsmål.