EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den norske regjeringen vært i Brussel for å lære mer.

Det er ingen tvil om at det er EU som er den store drivkraften når det gjelder sirkulær økonomi. I EU er dette arbeidet forankret horisontalt på tvers av ulike fagområder.  Besøket fra statssekretærene handler om å få innspill til en norsk satsing. De kommer hit for å lære mer om hva EU og medlemslandene gjør. De får mer oppdatert kunnskap og ser hvilke områder det er potensial for næringsutvikling innen sirkulær økonomi.

EU er overbevist om at ved å satse på sirkulær økonomi oppnår du positive effekter for økonomi, for arbeidsplasser og for industriens evne til å konkurrere og være innovativ. Det finnes mange argumenter, som er svært viktige for næringslivet, utover de positive effektene for miljø og klima. Overbevisningen om at sirkulær økonomi er bra for det totale bildet, gjør at det har fått en svært høy prioritering.

Er lokalt næringsliv som gründere og offentlige aktører som den største innkjøperen, klar for de muligheter som EU rammeprogram gir for å forske, utvikle og kommersialisere nye ideer innen sirkulær økonomi?

EU har høye ambisjoner om å være en pådriver for bærekraftig omstilling og grønn vekst. Å være tidlig ute i omstillingen er ikke bare viktig for medlemslandene, men er også strategisk viktig i global sammenheng siden det kan bidra til positiv utvikling utenfor Europa og gi europeisk næringsliv et konkurransemessig og økonomisk fortrinn. Sammen med næringslivet gjennomfører derfor Europakommisjonen «Circular Economy Missions» til strategisk viktige land, som har vært en stor suksess og som også er interessant utviklingspolitisk.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/studietur_okonomi/id2630254/