Forskningsrådet Innovasjon

50 millioner til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv

Artikkel | Forskningsrådet
Forskningsrådet deler nå ut 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som skal skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier.

Kartet viser prosjektenes geografiske plassering ut fra stedet der søkerinstitusjonen primært er lokalisert (bedrift/FoUmiljø).
Verden har store utfordringer som må løses raskt, og næringslivet kan bidra til å finne løsninger. Store globale markeder for ny bærekraftig teknologi og grønne løsninger åpner seg. Norsk næringsliv tar en aktiv rolle i å utvikle løsninger som svarer på de globale utfordringene, men har samtidig behov for ny kunnskap for å lykkes.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Forskningsrådets tildeling svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon». Midlene er gitt til bedrifter og organisasjoner som jobber med grønn omstilling og som har forskningsspørsmål og behov knyttet til utvikling av de nye produktene og tjenestene.

– Verden har store utfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på finne løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser. Derfor bevilger regjeringen nå 50 millioner kroner til prosjekter som skal forske på nettopp nye, grønne produkter og tjenester, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ny grønn giv for næringslivet
Det er stort behov for ny kunnskap, og det haster med å utvikle de nye grønne løsningene. De fem prosjektene som nå får støtte svarer alle på FNs bærekraftsmål «Ansvarlig forbruk og produksjon», som kort fortalt handler om å gjøre mer med mindre ressurser og dreie forbruk og produksjon i en grønnere og mer bærekraftig retning.

– FNs klimapanel gir verdenssamfunnet kort tid på å svare på et sett med store utfordringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Næringslivet er nå med på å utvikle framtidens løsninger, og gjennom forskning og innovasjon vil bedriftene bli mer treffsikre i arbeidet. Disse prosjektene gjør meg optimistisk med tanke på norsk næringslivs skaperkraft og evne til å ta ledelsen i det grønne skiftet, sier Røttingen.

Stor geografisk spredning
Prosjektene har stor geografisk spredning, fra Tromsø i nord til Østfold i sør. Prosjektene tar for seg ulike forsknings- og forretningstemaer og alle har en tverrfaglig gruppe med samarbeidspartnere. Prosjektene mottar mellom 5 og 15 millioner kroner i støtte, og med bedriftenes egne bidrag utløses forskning for ca. 100 millioner kroner til sammen.

Her er de innvilgede prosjektene:

Bærekraftig betonggjenvinning
Prosjektet Cumulus, med Universitetet i Tromsø som prosjektansvarlig, skal få frem ny kunnskap om gjenbruk og gjenvinning av betong. Betong er verdens mest brukte byggemateriale og står for ca. 7 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. Prosjektet skal gi økt ombruk, mer gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner og vil bidra med viktig kunnskap om hvordan mengden resirkulert betong kan økes opp mot 65% i ny betong.

Skal skape grønnere business
Et nytt forskningsprosjekt skal sette bedrifter og kunder i stand til å kutte plastavfall, spise sunnere, sørge for gjenbruk, og bidra til at avfall blir til nye ressurser. Forskere fra Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Innlandet samarbeider med ledere fra bedriftene Orkla, Umoe Restaurants og WasteIQ og sikter mot å gjøre produksjon og forbruk av hverdagslige produkter mer bærekraftige.

Fra organisk avfall til verdifulle bærekraftige produkter
Et nytt prosjekt har som mål å skape nye verdier gjennom å forvandle forurenset organisk avfall til verdifulle bærekraftige produkter. Dette vil de gjøre ved å lage biokullbaserte sorbenter, som kan absorbere forurensning i vann, jord og luft. Prosjektet skal også undersøke om det er mulig å fjerne forurensning og mikroplast i organisk avfall gjennom ufullstendig forbrenning (pyrolyse) av organiske avfallsfraksjoner som resttrevirke, avløpsslam, og matavfall. Prosjektet vil bli ledet av NGI, bistått av SINTEF og fire internasjonale partnere.

Gjenbruk av batterimaterialer
Eyde-klyngen skal sammen med Glencore Nikkelverket AS og en rekke andre partnere gjennomføre et prosjekt som tar for seg gjenbruk av batterimaterialer. Vi har bare sett starten på en eksponentiell vekst innen elektromobilitet og elektrifiseringen av samfunnet, for eksempel ved El-biler. Dette resulterer i et ekstremt behov for litium ione batterier og tilhørende behov i råmaterialer. Norsk prosessindustri er ledende leverandør av flere materialer som benyttes i batteriene, og sett i lys av behovet for forbedret ressursbruk og sirkulær økonomi vil det være sentralt å forstå fremtidige forretningsmodeller knyttet til eierskap av batteri og tilhørende materialer.

Bærekraftig matemballasje
Plast bør kun brukes som matvaremballasje der det er påvist at dette er det mest miljøriktige valget når det gjelder klima og forsøpling. I prosjektet skal BAMA, Østfoldsforskning, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, og målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og kommuniserer deres begrunnelser.