Hofstede Insights – metodikk

Geert Hofstede har vært en foregangsfigur i forskning omkring den nasjonale kulturens innvirkning på arbeidsmiljøet. Dette materialet kan være nyttig for å møte riktige forventninger og forstå ulike holdninger ved konsortibygging med teammedlemmer fra andre nasjoner. Modellen sammenligner de utvalgte land og viser forskjellene mellom nasjonene. Du kan teste den HER!

Norge er en av verdens mest feminine land i følge Hofstedes teori. Ydmykhet, likhet, og felles enighet i beslutningsprosesser er kjennetegn ved dette kulturtrekket. Mennesker har også en preferanse for livskvalitet fremfor materialisme, og følgende får fritid og “livet” ellers en viktigere plass enn jobben. Romania og Russland er noe feminine, men ikke i like stor grad som Norge. Hellas og Kina er å betrakte som maskuline kulturer, og vil således gi jobben en mer sentral plass i livet. Individer i slike kulturer er mer konkurranseorientert og det er viktig å vise sine prestasjoner.

Hofstede har funnet fem dimensjoner som beskriver de større kulturelle forskjellene mellom nasjoner og regioner:

Maktavstand 

Korte og lange maktavstander tar utgangspunkt i en nasjons maktavstander. Dette påvirker spesielt forventninger og aksepteringer medlemmer av institusjoner og organisasjoner har til maktbalanse. Korte maktavstander (eksempelvis Østerrike, Danmark og Norge) forventer og aksepterer maktforhold som er mer konsulterende og demokratiske. I en slik dimensjon vil mennesker forholde seg til hverandre som likesinnede, uavhengig av formelle posisjoner. De forventer å være nær beslutninger, og ha rettigheter til å være kritiske til avgjørelser tatt av ledelsen.

Store maktavstander finner vi i land som Kina, hvor de med mindre makt aksepterer maktrelasjoner som er autokratiske og deduktivt paternalistiske. Underordnede anerkjenner makten til andre basert på hvor de er plassert i en formell hierarkisk posisjon. Med dette utgangspunktet definerer Hofstede maktavstander gjennom en Power Distance Index (PDI) ut fra den subjektive oppfatning mennesker har av maktavstander, fremfor en objektiv vurdering. Europeiske maktavstander han en tendens til å være kortere i de Nordeuropeiske landene, og noe lengre i de sørlig og østlige delene.

Individualisme  kontra kollektivisme 

Individualisme er satt i kontrast til kollektivisme, og tar for seg hvorvidt mennesker er forventet å tale sin egen sak og velge egen tilhørighet og posisjon. Alternativt kan det forventes at mennesket skal forholde seg som medlem av et livslangt fellesskap eller organisasjon. Latinamerikanske kulturer er rangert blant de mest kollektivistiske, mens USA er en av de mest individualistiske kulturer.

Maskulinitet kontra feminitet

Verdier slik de er definert av de fleste kulturer i vesten, blir gjerne gradert som maskuline eller feminine. Maskuline kulturelle verder kan være konkurransefokus, selvsikkerhet, ambisjoner og tilegnelse av rikdom og materialistiske posisjoner. På den andre siden vil de mer feministiske kulturelle verdier basere seg rundt omsorg, medmenneskelige forbindelser og livskvalitet.

Hofstede plasserer Japan som den mest maskuline kultur, mens Sverige er regnes som den mest feminine. Engelske kulturer plasseres som moderat maskuline. Begrepene maskuline og feminine kulturer omtales også gjerne som Quantity of Life vs. Quality of Life, spesielt i kulturer som foretrekker mindre seksuelt fokusert terminologi. Forenklet omtales de også som ‘M’ kulturer og ‘F’ kulturer, der M-kulturer forholder seg mer konservativt til kjønnsrollemønster enn de som kjennetegner en F-kultur.

Usikkerhetsvegring

Hvordan mennesker forholder seg til angst ved å redusere usikkerhet, viser seg å være kulturelt betinget. Kulturer som skårer høyt på «usikkerhetsunnvikelse» foretrekker klare regler, gjerne i forhold til religion, eller mat, men også gjennom struktur i hverdagen. Arbeidstakere i denne kategorien har en tendens til å stå lenge i jobb hos den samme arbeidsgiver. middelhavslandene og Japan er kulturer som er rangert høyest i denne dimensjonen.

Kort eller langtidsperspektiv

Den siste dimensjonen tar for en det kulturelle forholdet til kort- eller langtidsperspektivet, eller viktigheten av fortid, nåtid og fremtid. Typiske kulturer med langtidsperspektiv er dominert av verdier som standhaftighet, utholdenhet og medmenneskelige forhold styres av status. Videre er sparsommelighet sentralt, og kulturen er styrt av å beholde et godt rykte, eller å unngå situasjoner som fører en ut i skam. Kina, Japan og en rekke asiatiske land ligger høyt i denne kategorien.

Kulturer med korttidsperspektiv er dominert av verdier som normativt talesett, personlig fasthet og trygghet, ikke tape ansikt og respekt for tradisjon. De er opptatt av å gjøre opp for seg gjennom å gjengjelde hilsener, tjenester og mottatte gaver. Land som er mindre utviklet er mer preget av korttidsperspektivet, og Pakistan ligger lavest på Hofstedes lister.

De kulturelle forskjellene som kommer frem i Hofstedes undersøkelser beskriver gjennomsnitter og tendenser, ikke karakteristikker og individer. Mens en japansk person kan ligge lavt på usikkerhetsunnvikelse, sammenlignet med en filippiner, selv om landenes kulturelle verdier viser det motsatte. Med andre ord skal ikke et lands resultater tolkes som absolutt og avgjørende for konklusjoner.

Overbærenhet

En utfordring som konfronterer menneskeheten, nå som før, er i hvilken grad barn blir sosialisert. Uten sosialisering blir vi ikke «menneskeliggjort». Denne dimensjonen er definert i hvilken grad folk prøver å kontrollere sine ønsker og impulser, basert på måten de ble oppvokst på. Relativt svak kontroll av samfunnet kalles «Overbærenhet» og relativt sterk kontroll kalles «Selvbehersket». Kulturer kan derfor beskrives som overbærende eller begrenset.

Wikipedia