Horisont 2020 Programmet

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke syssel- settingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter

Uten navn

 • Fremragende forskning – som omfatter det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.
 • Konkurransedyktig næringsliv – omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
 • Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:
 1. Helse og demografisk endring
  2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
  3. Sikker, ren og effektiv energi
  4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
  5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
  6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
  7. Sikre samfunn
  I tillegg:
  8. Science with and for Society (SwafS)

Tema innenfor et Horisont 2020 prosjekt:

 • Målet for prosjektet
 • Antatt startpunkt og avsluttende resultatmål
 • Berettiget størrelsesorden for tildeling av tilskudd 100% eller 70%

Formålet med programmet er å involvere samfunnet og andre interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen – skape møteplasser og effektivt samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnet. Andre viktige områder er likestilling og kjønnsproblematikk, stimulere unge til å interessere seg for en forskerkarriere.

Programmet omfatter disse temaområdene:

 • Skape dialog og engasjere samfunnet i forskning og innovasjon – offentlig deltakelse
 • Øke tilgangen til vitenskapelige resultat – Åpen forskning
 • Sikre likestilling i både forskningsprosessen og i forskningens innhold – Kjønnsbalanse
 • Fremme formell og uformell utdanning, karriere – Forskerutdanning og karriere
 • Ta hensyn til etikk og samfunnsnyttige dimensjoner i forskning og innovasjon – Ansvarlig Forskning og innovasjon (Responible Reserch and Innovation – RRI)

Ansvarsfull forskning og innovasjon – Responsible Research and Innovation (RRI)

I programmet er det også midler til å videreutvikle RRI som er et helhetssyn på hvordan forskning og innovasjon skal gjennomføres. RRI er en integrert strategi for forskning og innovasjon som skal sikre at alle samfunnsaktører samarbeider under hele forsknings- og innovasjonsprosessen. RRI-strategien skal bidra til at prosessen og resultatene av forskning og innovasjon samsvarer med verdier, behov og forventninger som finnes i samfunnet. RRI skal utvikles til et instrument som fungerer så godt som mulig for å få en ønsket samfunnsutvikling, der det til enhver tid må diskuteres nettopp hva dette skal være.

Sentrale nøkkelområder for RRI er:

 • etisk refleksjon og fremsyn innbakt i forskning og innovasjon
 • involvering av offentligheten i forskning og innovasjon
 • øke tilgangen til forskningsresultater for allmennheten
 • sikre likestilling i både forskningsprosessen og forskningens innhold
 • bedre forståelse av vitenskap blant allmennheten
 • styring av forskning og innovasjon gjennom mobilisering av et mangfold av aktører

Retningslinjer for deltakelse og et sett med regler:

 • Tilpasset for hele forskning og innovasjons syklus
 • Dekker alle forskningsprogrammene og finansieringsinstanser
 • Justert etter alle finansielle reguleringer, likestilt med andre nye program

En modell for alle partnere:

 • Kvalifiserer for 100% dekning av kostnader for R&D prosjekter
 • Kvalifiserer for 70% dekning av kostnader for innovasjon/close to market prosjekter
 • Kvalifiserer til dekning av direkte kostnader: Flat rate 25% dekning

 

Nye skjema for støtte innen innovasjon: Oppstarts anskaffelser, induksjons priser, dedikerte lån og egenkapital instrument

Internasjonal deltakelse: Tilrettelagt, men verner mer om EUs interesser enn før

Enklere regler for tildeling: Bredere aksept for at deltakere får dekt kostnader for direkte utgifter, flat rate 25%, ingen behov for tidsskjema for personell som arbeider full tid i prosjektet, muligheter for output-based tildelinger

Færre, bedre og mer målrettet kontroll og revisjon: Lavest mulig nivå av krev til revisor attester uten å undergrave den økonomiske styringen. Revisjonsstrategien fokuserer på risiko og bedrageri.

Forbedrer reglene rundt det intellektuelle eierskapet (Intellectual property)

 • Balanserer mellom juridisk sikkerhet og fleksibilitet
 • Skreddersydd IPR (International Organization for Standardization) bestemmelser for nye skjema og tildelinger
 • Ny vektlegging av åpen tilgang til forskningspublikasjoner

Nøkkelinformasjon 2018-2020

H2020 har blitt antatt til dagens EU agenda og prioriteter som også vil bidra til å framheve policy-målsettingene for de tre O’ene Open/Åpen:

H2020 programmet retter seg mot å gjøre en virkelig forskjell for livet innenfor EU, så vel som EU sin posisjon i verden gjennom implementering av de FNs 17 bærekrafts mål (SDG)

Det vil også bli forbedringer på de tverrgående prioritetene som klima, bærekraftig utvikling, likhet for kjønn, og samfunnsforskning/humanisme og er en del av utlysningene og aktivitetene for de tverrgående programmenes integrasjon.

Andre mål blir tatt inn i alle programdeler for å reversere trenden av dalende internasjonalt samarbeid, inkludert flaggskip initiativ i stor skala og mål for emner dedikert internasjonalt samarbeid i områder for gjensidige fordeler.

En av de største bekymringene har vært suksessraten for prosjektene som peker nedover i sammenligning med FP7.

Det er viktig at det bør være fornuftige forklaringer for suksessraten, og at de som forbereder søknader ikke kaster bort sin tid, eller at det oppfattes slik.

Derfor må tiltak som blir innført for å dempe den lave suksessraten være inkludert:

 • Fortsatt målrettet bruk av to-stegs utlysninger
 • Klarere og bedre strukturere forventet uttalelser for impact’en for programmene

Økt investeringer i bærekraftig utvikling og klima relaterte R&I:

 • Integrerende digitalisering i all industriell teknologi og samfunnsutfordring
 • Styrke internasjonal R&I (Research and Innovation) samarbeid
 • Samfunnsmessig motstandsdyktighet: Sikkerhet og immigrasjon
 • Markedsstyrt innovasjon